Page: 1
Title: Mediodactylus kotschyi
Mediodactylus kotschyi (20)
nikosrio Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 322 W: 0 N: 829] (4846)
Title: Episyrphus balteatus
Episyrphus balteatus (32)
nikosrio Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 322 W: 0 N: 829] (4846)
Title: Myathropa florea
Myathropa florea (24)
nikosrio Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 322 W: 0 N: 829] (4846)
Title: Tipula vernalis
Tipula vernalis (14)
nikosrio Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 322 W: 0 N: 829] (4846)